Avtalsvillkor

Medlemskontrakt

Bestämmelser för medlemskap på Destination Fitness AB

Detta avtal måste godkännas när du tecknar kort hos oss (görs i samband med registrering

§1 Medlemskapet
Minimiålder för medlemskap på Gymmet är 14 år. För medlemmar under 15 år krävs målsmans godkännande för ensam träning, annars sker träningen enbart i målsmans sällskap. Medlemmar under 18 år kräver målsmans underskrift vid Autogirobetalning. Medlemskapet är personligt och kan inte av medlemmen överlåtas till någon annan. Medlemskapet gäller under avtalad tid och kan inte frysas, med undantag av uppvisad sjukintyg eller bevis av längre frånvaro av olika själ. Gymmet ansvarar inte för medlemmars förluster genom stöld eller förlust av annan anledning, ej heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlemmen utan risker kan delta i aktiviteter. Gymmet ansvarar ej för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar. All träning sker på egen risk!

§2 Trivsel och föreskrifter
Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivselregler och föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal på Destination Fitness.

Obs! Det är förbjudet att gå med ytterskorna i gymmets tränings lokaler.

All stöld, snatteri samt sabotage kommer att polisanmälas. Avsiktligt förstörande av gymmets lokaler eller egendom kan leda till betalningsskyldighet till bolaget.

§3 Vistelse i lokal

 • Undertecknad medlem har rätt att vistas inom Gymmets lokaler endast inom angivna öppettider.
 • Dessa öppettider kan vid behov komma att ändras under avtalsperioden.
 • Det är förbjudet att aktivt hjälpa obehöriga att komma in i Gymmets lokaler.
 • Som medlem plockar man undan vikter, redskap, bänkar mm efter sig.
 • Föräldrar som tar med sig sina barn ansvara personligen för barnen, deras uppförande och säkerhet i Gymmets lokaler.
 • Man behåller sina kläder på, dvs. att det är förbjuder att träna halvnaken i lokalen. Undantag vid posering.

 

§4 Dopning

Det är strikt förbjudet att nyttja eller handha dopningspreparat inom Destination Fitness lokaler. Medlem förbinder sig härmed att inte nyttja olagliga dopingpreparat eller handha sådana preparat inom Destination Fitness lokaler. Om lagen misstänker dopingbrott får detta tas med vederbörande utanför Destination Fitness gymlokaler.

§5 Personuppgifter
Gymmet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter enligt GDPR-lagen. Gymmet behandlar personuppgifter om sina medlemmar, t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer och bilder, för administration och fullgörande av medlemskapet. Genom tecknande av medlemskap hos Gymmet samtycker du till att Gymmet inhämtar och behandlar personuppgifter om dig som medlem. Du som medlem kan återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du är då dock medveten om att medlemskapet eventuellt inte kan fullgöras samt att Gymmet kan komma att behöva säga upp medlemskapet vid ett sådant återkallande. Gymmet lämnar endast ut personuppgifter till tredje man om det behövs för att genomföra kreditupplysning eller administrera och ta betalt för medlemskapet. Du som medlem har kostnadsfritt rätt till att få tillgång till de registrerade uppgifterna vi har om dig samt att få dina uppgifter rättade.

§6 Uteslutning av medlem
Gymmet förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan avbryta detta avtal efter angivet skäl. Om uteslutning sker på grund av brott mot detta avtal, vid t.ex. dopning, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Destination Fitness sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas omgående.

§7 Kameraövervakning
Av säkerhetsskäl övervakar vi anläggningen.

Övervakningen sker för allas säkerhet och för att förebygga eventuella brott eller misskötsel.  Övervankingsfilmen är skyddad och är inte ansluten till internet. Enbart behörig personal som har tillgång till filerna.

Genom detta avtal godkänner DU som medlem, kameraövervakningen.

§8 Ändringar av/ tillägg till medlemsavtal
Undertecknad medlem godkänner härmed ändringar av och tillägg till detta avtal som meddelas på träningsanläggningen.

AUTOGIROAVTAL

Medgivande till betalning via Autogiro
Medgivande till betalning via Autogiro Undertecknad, medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ”förfallodagen” via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Betalningsperiod
Avgift för medlemskap hos Destination Fitness AB erläggs 1 månad i förskott. Autogirodragningen sker den 28:e i varje månad. Om datumet infaller en lördag/helgdag flyttas transaktionen automatiskt tillbaka till fredagen innan.

Tillsvidare
Medgivandet gäller tills vidare. Alla autogiro löper på tillsvidare efter bindningstiden med 3 månaders uppsägningstid.

Täckning måste finnas på kontot
Om täckning saknas för det aviserade beloppet på förfallodagen har Destination Fitness AB rätt att vid påföljande dragning göra en dubbel dragning eller utsända påminnelse och inkassokrav gällande det utestående beloppet. För varje misslyckad dragning på angivet konto har Destination Fitness AB rätt att påföra förseningsavgift.

Uppsägning
Önskar någondera parten säga upp detta avtal är uppsägningstiden 3 månader från och med den sista dagen i var månad. Uppsägningen ska ske skriftligt och undertecknas. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. Förseningsavgifter samt ränta läggs på det utestående beloppet.

Indexering
Destination Fitness AB förbehåller sig rätten att på årlig basis justera priserna för autogiroavtal. Justering av pris kan ske tidigast 12 månader efter att ett eller utsända påminnelse och inkassokrav gällande det utestående autogiroavtal undertecknats.

Avtal Personuppgifter (GDPR)
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) i (Gym Controll)

Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av se www.gymcontroll.se

Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Registrerad har rätt att vända sig till anläggningen och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla tjänster, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av de tjänster som Gym Controll tillhandahåller där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information om varor/tjänster – detaljer angående de tjänster du har köpt

Historisk information – dina köp och din betalningshistorik

Information om hur du använder tjänster

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

Regler

Allmänna gym regler

 • Vikter, redskap och bänkar skall läggas tillbaka på sin ursprungliga plats
 • Släng inte med vikterna och skivstängerna
 • Gruppträning med fler än 3 st. personer är ej tillåtet, stationer får ej ockuperas i längre perioder.
 • Visa hänsyn och respekt för varandra
 • Ordning och reda, ingen som tycker att det är roligt att städa efter dig.
 • Du behåller dina kläder på, träna halvnaken är inte tillåtet.
 • Tänk på hygienen
 • Går någonting sönder, säg till personalen direkt. Du får absolut inte reparera gymmets utrustning.
 • Obehöriga får inte vistas i gymmets lokaler utan personalens tillåtelse.
 • Insläpp av obehöriga leder till omedelbar automatisk avstängning av medlemskapet.
 • Sitt inte med din telefon och ockupera maskiner eller bänkar, det är fler som vill träna.
 • Rengör efter dig själv
 • Det är ingen fritidsgård, visa hänsyn till dem som tränar
 • Vid vårdslöshet av gymmets utrustning blir du betalningsskyldig om det går sönder

Obligatoriska inneskor,
uteskor får absolut inte användas i gymmets lokaler.